کاغذ نقاشی

 

به    روی   کاغذم   دریا   کشیدم

 

برایش    ساحلی     زیبا    کشیدم

 

به    پروازش   در  اوردم  دمادم

 

به   زیر   پای  او  صحرا کشیدم

 

ز    رنگی   تیره   ابری   افریدم

 

سپس ،  باران   سیل اسا   کشیدم

 

جفا  و  جور   دلبر  را  چو دیدم

 

دلش  را  سنگی  از خارا کشیدم

 

/ 42 نظر / 41 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کوثر

[قلب][گل]

سعید

مگسي را کشتم نه به اين جرم که حيوان پليديست بد است و نه چون نسبت سودش به ضرر يک به صد است طفل معصوم به دور سر من ميچرخيد به خيالش قندم يا که چون اغذيه ي مشهورش تا به آن حد گندم اي دو صد نور به قبرش بارد مگس خوبي بود من به اين جرم که از ياد تو بيرونم کرد مگسي را کشتم.

مسعود

حرف ها دارم با تو ای مرغی که می خوانی نهان از چشم و زمان را با صدایت می گشایی ! چه ترا دردی است کز نهان خلوت خود می زنی آوا و نشاط زندگی را از کف من می ربایی ؟ ....... کاش دل هیشکی از سنگ نبود

اسمان پر ستاره

… ……… … … … $ ★ $… … …… … .$… $ $$… … … … $… … $ $$$… … … $ … … …$ $$$$… … $ … … … …$ $$$$$… $ … … … … …$ ★ $$$$$$$$$$$$$$$……… $…$…$…$… $ ★ $$$$$$$$$$$$$$ … … … … …… … $ $$$$$$$$$$$$$… … …… … ………$ $$$$$$$$$$$$… … … … ……… $ $$$$$$$$$$$… … … … … …$ $$$$$$$$$$… … … …… …$ ★ با اپ جدید به روزیم و خوشحال میشیم تشریف بیارید. $$$$$$$$$$$… … … … … .$ $$$$$$$$$$$$… … … …… … $ $$$$$$$$$$$$$……… … …… … $ $$$$$$$$$$$$$$ … … … … … … $ $$$$$$$$$$$$$$$………$…$…$…$…$ ★ $$$$$…$… … … … … $ ★ $$$$… …$… … … … $ $$$… … …$… … … $ $$… … … …$… … $ $… … … … …$… $ … … …… … … $ ★

اسمان پر ستاره

… ……… … … … $ ★ $… … …… … .$… $ $$… … … … $… … $ $$$… … … $ … … …$ $$$$… … $ … … … …$ $$$$$… $ … … … … …$ ★ $$$$$$$$$$$$$$$……… $…$…$…$… $ ★ $$$$$$$$$$$$$$ … … … … …… … $ $$$$$$$$$$$$$… … …… … ………$ $$$$$$$$$$$$… … … … ……… $ $$$$$$$$$$$… … … … … …$ $$$$$$$$$$… … … …… …$ ★ با اپ جدید به روزیم و خوشحال میشیم تشریف بیارید. $$$$$$$$$$$… … … … … .$ $$$$$$$$$$$$… … … …… … $ $$$$$$$$$$$$$……… … …… … $ $$$$$$$$$$$$$$ … … … … … … $ $$$$$$$$$$$$$$$………$…$…$…$…$ ★ $$$$$…$… … … … … $ ★ $$$$… …$… … … … $ $$$… … …$… … … $ $$… … … …$… … $ $… … … … …$… $ … … …… … … $ ★

اسمان پر ستاره

… ……… … … … $ ★ $… … …… … .$… $ $$… … … … $… … $ $$$… … … $ … … …$ $$$$… … $ … … … …$ $$$$$… $ … … … … …$ ★ $$$$$$$$$$$$$$$……… $…$…$…$… $ ★ $$$$$$$$$$$$$$ … … … … …… … $ $$$$$$$$$$$$$… … …… … ………$ $$$$$$$$$$$$… … … … ……… $ $$$$$$$$$$$… … … … … …$ $$$$$$$$$$… … … …… …$ ★ با اپ جدید به روزیم و خوشحال میشیم تشریف بیارید. $$$$$$$$$$$… … … … … .$ $$$$$$$$$$$$… … … …… … $ $$$$$$$$$$$$$……… … …… … $ $$$$$$$$$$$$$$ … … … … … … $ $$$$$$$$$$$$$$$………$…$…$…$…$ ★ $$$$$…$… … … … … $ ★ $$$$… …$… … … … $ $$$… … …$… … … $ $$… … … …$… … $ $… … … … …$… $ … … …… … … $ ★

اسمان پر ستاره

… ……… … … … $ ★ $… … …… … .$… $ $$… … … … $… … $ $$$… … … $ … … …$ $$$$… … $ … … … …$ $$$$$… $ … … … … …$ ★ $$$$$$$$$$$$$$$……… $…$…$…$… $ ★ $$$$$$$$$$$$$$ … … … … …… … $ $$$$$$$$$$$$$… … …… … ………$ $$$$$$$$$$$$… … … … ……… $ $$$$$$$$$$$… … … … … …$ $$$$$$$$$$… … … …… …$ ★ با اپ جدید به روزیم و خوشحال میشیم تشریف بیارید. $$$$$$$$$$$… … … … … .$ $$$$$$$$$$$$… … … …… … $ $$$$$$$$$$$$$……… … …… … $ $$$$$$$$$$$$$$ … … … … … … $ $$$$$$$$$$$$$$$………$…$…$…$…$ ★ $$$$$…$… … … … … $ ★ $$$$… …$… … … … $ $$$… … …$… … … $ $$… … … …$… … $ $… … … … …$… $ … … …… … … $ ★

اسمان پر ستاره

… ……… … … … $ ★ $… … …… … .$… $ $$… … … … $… … $ $$$… … … $ … … …$ $$$$… … $ … … … …$ $$$$$… $ … … … … …$ ★ $$$$$$$$$$$$$$$……… $…$…$…$… $ ★ $$$$$$$$$$$$$$ … … … … …… … $ $$$$$$$$$$$$$… … …… … ………$ $$$$$$$$$$$$… … … … ……… $ $$$$$$$$$$$… … … … … …$ $$$$$$$$$$… … … …… …$ ★ با اپ جدید به روزیم و خوشحال میشیم تشریف بیارید. $$$$$$$$$$$… … … … … .$ $$$$$$$$$$$$… … … …… … $ $$$$$$$$$$$$$……… … …… … $ $$$$$$$$$$$$$$ … … … … … … $ $$$$$$$$$$$$$$$………$…$…$…$…$ ★ $$$$$…$… … … … … $ ★ $$$$… …$… … … … $ $$$… … …$… … … $ $$… … … …$… … $ $… … … … …$… $ … … …… … … $ ★

زری

کسی که دلی شکسته دارد میتواند همه را دوست بدارد. و من دلی شکسته دارم و... دوستتان دارم